GLOSSARY

konran confusion as gaitame shijo konran no kiwamari the height of forex market confusion
konran o kitasu cause confusion as konran o kiwameru extreme confusion, konran o maneku invite confusion
confusion konran as shijo no konran o kitashita to have created market confusion vs anteika
anteika stabilisation measures to prevent market forces causing unwanted confusion vs konran
chosetsu regulation intervention as beika chosetsu rice price support, chosetsuki engine governor vs konran
hakai destruction vandalism as kakaku hakai price cutting competition causing disorder cf konran
kitasu to cause as hidoi infure o kitashita to have caused bad inflation cf konran o kitasu

Back to Top