GLOSSARY

konran

confusion

as gaitame shijo konran no kiwamari the height of forex market confusion

konran o kitasu

cause confusion

as konran o kiwameru extreme confusion, konran o maneku invite confusion

confusion

konran

as shijo no konran o kitashita to have created market confusion vs anteika

anteika

stabilisation

measures to prevent market forces causing unwanted confusion vs konran

chosetsu

regulation intervention

as beika chosetsu rice price support, chosetsuki engine governor vs konran

hakai

destruction vandalism

as kakaku hakai price cutting competition causing disorder cf konran

kitasu

to cause

as hidoi infure o kitashita to have caused bad inflation cf konran o kitasu

Back to Top